Friday, July 3, 2020

6월 장충단 공원 스케치

 
장충정 size A4 켄트지 펜,마카.  
 
 
수표교 .신라호텔 size A4 켄트지,마카,펜
 
 
커피빈 뜨락 sizeA4 캔트지,마카,펜  
 
 
작은 행복 ~~
설레임~~
담 모임을 기다리며~~

No comments: