Saturday, January 19, 2013

First Urban sketch

                                    Formal Military Uniform

incense Burner


                                            Silver Ewer and A silver cup


2 comments:

bh yoo said...

어제 반가왔어요. 스케치에 대한 진지한 마음도 감동이었구요. 앞으로도 자주 만날 수 있기 바랍니다. 감사합니다.

Gooyoung Kim said...

저 역시 즐거운 시간이였습니다. 열심히 해 보려구요